समाचार

वार्ड प्रोफाइल

कगेश्वरी मनहरा नगरपालिका कार्यालयका १६ वडामा कार्यरत वडा सचिव र कार्यालय सहयोगीहरुको नामावली र फोन नं.
सि.नं.  नाम  पद  वडा नं.  फोन नं. कार्यालय रहेको स्थान   
         
           

 

Nepali