वार्ड प्रोफाइल

Undefined
कगेश्वरी मनहरा नगरपालिका कार्यालयका १६ वडामा कार्यरत वडा सचिव र कार्यालय सहयोगीहरुको नामावली र फोन नं.
सि.नं.  नाम  पद  वडा नं.  फोन नं. कार्यालय रहेको स्थान   
न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठ सचिव  ९८४१३८१३२७ गागलफेदी 
न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठ सचिव  ९८४१३८१३२७ गागलफेदी 
सुदर्शन फुयाल  सचिव  ९८४११८३९९९ आलापोट 
विनोद पुडासैनी  सचिव  ९८५१०६०२३० भद्रवास 
श्रीराम सिंखडा  सचिव  ९८४१६७३४३० डाँछी 
श्रीराम सिंखडा  सचिव  ९८४१६७३४३० डाँछी 
श्रीराम सिंखडा  सचिव  ९८४१६७३४३० डाँछी 
हेम प्रसाद फुयाल  सचिव  ९८४१६५५०३० मुलपानी  
हेम प्रसाद फुयाल  सचिव  ९८४१६५५०३० मुलपानी  
१० हेम प्रसाद फुयाल  सचिव  १० ९८४१६५५०३० मुलपानी  
११ रामेश्वोर दाहाल  सचिव  ११ ९७५१०३४५५५ गोठाटार 
१२ रामेश्वोर दाहाल  सचिव  १२ ९७५१०३४५५५ गोठाटार 
१३ रामेश्वोर दाहाल  सचिव  १३ ९७५१०३४५५५ गोठाटार 
१४ न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठ सचिव  १४ ९८४१३८१३२७ गागलफेदी 
१५ सुदर्शन फुयाल  सचिव  १५ ९८४११८३९९९ आलापोट 
१६ विनोद पुडासैनी  सचिव  १६ ९८५१०६०२३० भद्रवास 
१७ सिता अर्याल  का.सहयोगी  ९८४३६५५६०६ गागलफेदी 
१८ सिता अर्याल  का.सहयोगी  ९८४३६५५६०६ गागलफेदी 
१९ रत्न लाल नगरकोटी  का.सहयोगी  ९८४९८७२०२० आलापोट 
२० श्री कृष्ण नगरकोटी  का.सहयोगी  ९८६०४३७३६९ भद्रवास 
२१ शेर बहादुर भुजेल  का.सहयोगी  ९८४११९२००१ डाँछी 
२२ शेर बहादुर भुजेल  का.सहयोगी  ९८४११९२००१ डाँछी 
२३ शेर बहादुर भुजेल  का.सहयोगी  ९८४११९२००१ डाँछी 
२४ हरेराम घिमिरे  का.सहयोगी  ९८४१८७००७० मुलपानी  
२५ हरेराम घिमिरे  का.सहयोगी  ९८४१८७००७० मुलपानी  
२६ हरेराम घिमिरे  का.सहयोगी  १० ९८४१८७००७० मुलपानी  
२७ उर्मिला दाहाल  का.सहयोगी  ११ - गोठाटार 
२८ उर्मिला दाहाल  का.सहयोगी  १२ - गोठाटार 
२९ उर्मिला दाहाल  का.सहयोगी  १३ - गोठाटार 
३० सिता अर्याल  का.सहयोगी  १४ ९८४३६५५६०६ गागलफेदी 
३१ रत्न लाल नगरकोटी  का.सहयोगी  १५ ९८४९८७२०२० आलापोट 
३२ श्री कृष्ण नगरकोटी  का.सहयोगी  १६ ९८६०४३७३६९ भद्रवास