CIG उद्घाटन तथा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम (२०७२-१२-२)