उन्नत आलुको वीउ माग गर्ने सुचना(दोस्रो पटक प्रकाशित )