कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना