कोभिड १९ खोप सम्बन्धी पूर्व दर्ताको स्वैच्छिक फाराम सम्बन्धमा सूचना