कोभिड-१९ सम्बन्धी यस नगरपालिका स्थित विभिन्न संघ संस्था,निकाय लगायत नगरपालिकाका सम्पुर्ण सरोकारवाला निकाय,व्यक्ति एवं सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा सूचना

Supporting Documents: