दोस्रो विश्व विरामी सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना