निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा(वडा कार्यालयहरु सबै)