Latest

भकारो सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयोगको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,नेपाल लाइभस्टक सेक्टर ईनोभेसन आयोजना,विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाई हेटौडा,मकवानपुरको भकारो सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयोगको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सवैको लागि जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।