मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना टाँस गर्नुहुन (वडा कार्यालयहरु सबै )