६० देखी ६४ वर्ष उमेर समूहलाई भेरोसिल खोपको पहिलो डोज लगाउने सम्बन्धी सूचना