FAQs Complain Problems

संघ संस्था दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु

१. भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि-१

२.प्रारम्भिक भेलाको प्रस्तावित पदाधिकारी चयन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि -१

३.प्रस्तावित पदाधीकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति

४.दर्ता गर्ने संस्थाको प्रस्तावित प्रमाणीत विधानको प्रतिलिपि- १

५.सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस

६. रितपूर्वकको निवेदन