"अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको अनुसूची" सम्बन्धी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको हाते पर्चा ।।