आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा (सवै वडा कार्यालयहरु र सहकारी संस्थाहरुको जानकारीको लागि)