आ.व २०७७/०७८ को सामाजिक सुरक्षाको प्रथम चौमासिकको रकम निकासा सम्बन्धी सूचना

 

कृपया वडागत नामावली हेर्नको लागि आफ्नो सम्बन्धीत वडा नं. मा क्लिक गर्नुहोला ।साथै सम्बन्धीत बैङ्कमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

वडा नं. १ 

वडा नं. २

वडा नं. ३

वडा नं. ४

वडा नं. ५

वडा नं. ६

वडा नं. ७

वडा नं. ८

वडा नं. ९