करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना टाँस गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सवै)