कोरिना भाइरसका कारण हुने आपत्कालिन सेवाका लागि महत्वपुर्ण नम्वरहरु