घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७ असोज ६ गते ))