घरबाटो सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी

२. जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जाको फोटोकपी

३. घर भएमा घर सम्पन्नताको फोटोकपी

४.घर कर तिरेको रसिदको फोटोकपी

५.ब्लू प्रिन्ट ट्रेशको डिजिटल कपी

६.रितपूर्वक निबेदन