बहुउदेश्यीय नसरी स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना