योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
फाँटवाला कर्मचारी,योजना शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना शाखा,नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशूल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी १-१ प्रति

२.उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले तिरेको घर कर वा मालपोत कर को रसिदको फोटोकपी १-१ प्रति

३.योजना  गरिने सम्बन्धित वडाको सिफारिस

४. योजना गरिने सम्बन्धित वडाको प्राविधिकको एसटिमेट

५. योजना भएको नक्शा(location plan)

प्रक्रिया: 

१.स्थानीयहरुको भेलाबाट पदाधिकारीहरु छनौट गरि उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने । उक्त समितिमा कम्तिमा ३३ % महिला सदस्य हुनुपर्ने ।

२.उक्त भेलाबाटनै अनुगमन समिति गठन गर्ने ।