वैशाख १ देखी १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौँ ।