शैक्षिक सत्र २०७७ को आधारभूत तह(कक्षा ८) को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु)