FAQs Complain Problems

सहकारी संस्थामा कर्मचारीहरुका लागी सहकारी तथा गरिवी निवारण ब्यबस्थापन सुचना प्रणाली COPOMIS सम्बन्धी १ दिने तामिल(दुई समूह गरी जम्मा ५० वटा सहकारीहरुलाई)सम्पन्न