समाचार

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना(सबै वडा कार्यालयहरु)