सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना (वडा कार्यालय सवै)