FAQs Complain Problems

स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को मिति २०७९/०३/२७ गतेको बैठकको निर्णय सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रेसित गरिएको छ।साथै सम्बन्धित निकायहरुमा समेत सो विषयक परिपत्र गरिएको जानकारी गराइन्छ।

Supporting Documents: